'V inflácii sa spotrebitelia vyznajú'
Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2017 až 2020
Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2016
Váhy tovarov a služieb v spotrebnom koši na odhad inflácie odrážajú priamo štruktúru spotreby domácností. Výstupom je priemerný rast cien v ekonomike. Napriek rozdielom v individuálnej spotrebe je celkové vnímanie základných tendencií vývoja inflácie... <p>Ďalej...</p> Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vníma pozitívne, že vláda predstavila rozpočtový rámec, ktorý predpokladá pokračovanie znižovania deficitu verejnej správy smerom k dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa a vyrovnaného rozpočtu do roku 2019. ... <p>Ďalej...</p> Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2016 úroveň 1, 68 % HDP, čím sa na rozdiel od rokov 2014 a 2015 podarilo splniť rozpočtovaný cieľ, ktorý bol na úrovni 1, 93 % HDP. <p>Ďalej...</p>


Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019