Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií
Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2015
Pohyby na trhu práce menia dynamiku rastu miezd
V roku 2015 nedošlo k zmene dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol za rok 2015 úroveň 1, 4 % HDP. Štartovacia pozícia prispela k udržateľnosti negatívne z dôvodu medziročne horšieho hospodárenia vlády. V... <p>Ďalej...</p> Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2015 úroveň 2, 97 % HDP, čím sa nepodarilo splniť rozpočtovaný cieľ na úrovni 2, 49 % HDP. Po očistení o vplyv hospodárskeho cyklu a dočasných vplyvov štrukturálny deficit dosiahol úroveň 2, 6 % HDP a druhý rok po... <p>Ďalej...</p> Rast miezd je ovplyvnený najmä produktivitou, inflačnými očakávaniami či vzdialenosťou od plnej (potenciálnej) zamestnanosti. Fluktuácia pracovníkov z/do zamestnania však môže meniť štruktúru zamestnancov a tak spomaľovať či zrýchľovať celkovú dynamiku... <p>Ďalej...</p>

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018


Spolu s hodnotením rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 prinášame aj stručný grafický prehľad základných ekonomických ukazovateľov a ich predpokladaný vývoj.

Ďalej