Budovanie analytických kapacít v štátnej správe (Národný projekt ESF)

Ministerstvo financií SR od januára 2014 v spolupráci s KRRZ a ostatnými partnermi realizuje národný projekt zameraný na budovanie analytických kapacít.

Cieľom projektu je budovanie analytických kapacít pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni, a tak zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe. Cieľovou skupinou projektu sú analytickí pracovníci MF SR a ostatní partneri (vrátane KRRZ). Obsahom projektu je účasť pracovníkov analytických útvarov a ďalších analytických pracovníkov na stážach, kurzoch, seminároch, konferenciách a ďalších podujatiach na najlepších svetových vzdelávacích inštitúciách. V rámci projektu sú identifikované podujatia, ktorých by sa mala cieľová skupina v rámci projektu zúčastniť. Zoznam podujatí, spolu s absolvovanými účastníkmi a pravidlami účasti bude priebežne aktualizovaný a dostupný na tejto stránke.

Efektívne riadenie projektu zabezpečuje Riadiaci výbor. Výbor určuje strategické smerovanie projektu, kontroluje jeho napĺňanie, rozhoduje o zásadných zmenách v projekte, rozpočte pre partnerov atď.

Projekt je realizovaný ako multicieľový prostredníctvom dvoch zrkadlových národných projektov – ITMS 271300330031 a 27140130200. Je spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond s rozpočtom 607 tisíc eur do konca roku 2015. Predkladateľom projektu je MF SR, ostatné verejné organizácie sú v projekte zapojené ako partneri - MPSVR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, MŽP SR, MDVRR SR, MV SR a KRRZ. Trvanie projektu je plánované do decembra 2015.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

„Priestor na Vašu príležitosť“

Logo zamestnanostESF logo