Rozpočtový semafor

Rozpočtový semafor je model, ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy (VS). Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Údaje sú aktualizované mesačne, pre obce a VÚC sú k dispozícii na kvartálnej báze. Cieľom modelu je priebežná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS.

+ VIAC O SEMAFORE + METODIKA + PRESNOSŤ

Vývoj KRRZ odhadu koncoročného hospodárenia verejnej správy (bez EÚ zdrojov)KRRZ odhad hospodárenia verejnej správy – vybrané vplyvy (odchýlky od rozpočtu)

KRRZ odhaduje riziká pre saldo verejnej správy (VS) na úrovni 87 mil. eur.

  • Odhadované daňové príjmy rastú výrazne nad úroveň predpokladanú rozpočtom vďaka priaznivým ekonomickým podmienkam, najmä vývoju na trhu práce. Najvýraznejší pozitívny vplyv na hospodárenie VS tvorili najmä sociálne odvody, DPH a DPPO.
  • Pri viacerých skupinách nedaňových príjmov sa potvrdzuje riziko identifikované RRZ už pri schvaľovaní rozpočtu, čo znamená výpadok ich výnosu oproti rozpočtu (napríklad príjem z dividend, emisné kvóty alebo odvod z hazardných hier).
  • Z dôvodu rýchlejšieho čerpania EÚ fondov odhadujeme vyššie výdavky na spolufinancovanie. Nárast výdavkov je krytý príslušnou rezervou, ktorá bola súčasťou schváleného rozpočtu.
  • Priebežné údaje poukazujú na nárast výdavkov v štátnom rozpočte, ktorý sa týka najmä miezd, výdavkov na tovary a služby (po zohľadnení rezerv) a investícií.
  • Obce v nadväznosti na komunálne voľby zvyšujú investičné výdavky, ktoré by mohli prekročiť vysoký objem z roku 2015, kedy boli dočerpávané eurofondy z druhého programového obdobia.
  • V sektore zdravotníctva zatiaľ predpokladáme iba mierne riziko. Nárast záväzkov nemocníc a vyššie platby akcionárom zdravotných poisťovní sú kompenzované úsporou na výdavkoch zdravotného poistenia, ktoré ovplyvnilo plnenie ozdravného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf.

Stiahnite si