Monitoring vývoja verejných financií

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má povinnosť monitorovať  a hodnotiť vývoj verejných financií. V praxi to znamená hodnotenie vládou predkladaných materiálov, najmä rozpočtu verejnej správy. Rozpočet verenej správy predstavuje základný dokument, ktorým vláda realizuje hospodársku politiku. Je preto dôležité aby stanovené ciele ako aj vplyvy opatrení boli postavené na realistických predpokladoch. Cieľom je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti nezávislý pohľad na rozpočet, posúdiť realistickosť stanovených cieľov a poukázať okrem krátkodobých aj na dlhodobé vplyvy prijatých opatrení. Okrem toho hodnotí rozpočet z pohľadu dodržiavania národných a EÚ pravidiel.
 
RRZ vypracováva správu o vývoji verejných financií zvyčajne dvakrát ročne, po predložení východísk rozpočtu na vládu (apríl) a po predložení návrhu rozpočtu do parlamentu (október).
1|2
Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016

Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016

Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2014 až 2016 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií z dôvodu zvýšenia štrukturálneho deficitu. Veľkosť jednorazových a dočasných opatrení dosiahne v roku 2014 úroveň 1,7 % HDP, štrukturálny deficit sa predpokladá na úrovni 4,0 % HDP, pričom konsolidačné úsilie je záporné na úrovni 0,5 % HDP. Samotný cieľ pre rok 2014 (deficit vo výške 2,64 % HDP) je dosiahnuteľný, avšak len za predpokladu naplnenia príjmov z jednorazových opatrení.

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2014 až 2016

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2014 až 2016

Rada hodnotí pozitívne zámer znížiť deficit pod 3% HDP od roku 2013 a zároveň stabilizovať úroveň dlhu verejnej správy. Návrh rozpočtových cieľov rešpektuje tak domáce ako aj medzinárodné fiškálne pravidlá a v prípade ich naplnenia by to znamenalo výrazné zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií na Slovensku. Zatiaľ však chýbajú konkrétne opatrenia.
Hospodárenie verejnej správy v roku 2012

Hospodárenie verejnej správy v roku 2012

Rozpočet verejnej správy na rok 2012 bol schválený s deficitom na úrovni 4,64 % HDP. Na základe predbežných údajov zverejnených Eurostatom skutočný deficit dosiahol úroveň 4,35% HDP, čo predstavuje zlepšenie oproti rozpočtu o 0,3% HDP. Bez legislatívnych opatrení prijatých v priebehu roka 2012 by deficit dosiahol úroveň 4,76 % HDP. Dlh verejnej správy dosiahol v roku 2012 úroveň 52,1% HDP a medziročne sa zvýšil o 8,8% HDP.
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015

Materiál hodnotí Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 schválený vládou 10. októbra 2012 a predloženého na rokovanie Národnej rady SR. Cieľom je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti nezávislý pohľad na rozpočet, posúdiť realistickosť stanovených cieľov a poukázať okrem krátkodobých aj na dlhodobé vplyvy prijatých opatrení. Okrem toho hodnotí rozpočet z pohľadu dodržiavania národných a EÚ pravidiel.
1|2