Monitoring vývoja verejných financií

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má povinnosť monitorovať  a hodnotiť vývoj verejných financií. V praxi to znamená hodnotenie vládou predkladaných materiálov, najmä rozpočtu verejnej správy. Rozpočet verenej správy predstavuje základný dokument, ktorým vláda realizuje hospodársku politiku. Je preto dôležité aby stanovené ciele ako aj vplyvy opatrení boli postavené na realistických predpokladoch. Cieľom je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti nezávislý pohľad na rozpočet, posúdiť realistickosť stanovených cieľov a poukázať okrem krátkodobých aj na dlhodobé vplyvy prijatých opatrení. Okrem toho hodnotí rozpočet z pohľadu dodržiavania národných a EÚ pravidiel.
 
RRZ vypracováva správu o vývoji verejných financií zvyčajne dvakrát ročne, po predložení východísk rozpočtu na vládu (apríl) a po predložení návrhu rozpočtu do parlamentu (október).
1|2
Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom hodnotení vládou schváleného návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 avizovala aktualizáciu hodnotenia v nadväznosti na pripravované zmeny rozpočtu v parlamente.

Nad rámec vládou schváleného rozpočtu s predpokladaným deficitom na úrovni 1,98 % HDP v roku 2015 boli uskutočnené dva typy zmien, ktoré zvýšili deficit na úroveň 2,49 % HDP. Zmeny schválené v parlamente mali negatívny vplyv 0,7 % HDP vrátane rezervy na horší makroekonomický vývoj v sume 0,2 % HDP. Okrem toho k zhoršeniu deficitu prispelo najmä zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (0,2 % HDP), zvýšenie platov vo verejnej správe (0,1 % HDP) a navýšenie niektorých výdavkových titulov (0,1 % HDP). Ministerstvo financií aktualizovalo niektoré predpoklady o vývoji príjmov a výdavkov s celkovým pozitívnym vplyvom na úrovni 0,2 % HDP. Ide najmä o očakávané dodatočné úspory v samospráve, zapracovanie pozitívneho vplyvu na dane a odvody zo zvyšovania platov vo verejnej správe a presunutie mimoriadnej splátky od spoločnosti Cargo z roku 2014 do roku 2015.
Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2015 až 2017

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2015 až 2017

Rada hodnotí pozitívne, že vláda deklaruje zámer pokračovať v konsolidácii verejných financií tempom, ktoré by malo stabilizovať úroveň dlhu verejnej správy pod hranicou 57 % HDP a dosiahnuť strednodobý cieľ MTO v roku 2017. Na druhej strane veľká časť opatrení bude musieť byť ešte špecifikovaná. Po výraznej konsolidácii v roku 2013 vláda neplánuje rok 2014 využiť na ďalšie trvalé zlepšenie hospodárenia verejnej správy, a preto dosiahnutie strednodobého cieľa do roku 2017 si vyžiada priemerné ročné  konsolidačné úsilie vlády v rokoch 2015 až 2017 vo výške až 1,2 % HDP. Prekročením tretej hranice dlhu vo výške 55 % HDP v roku 2013 sa spustili sankčné mechanizmy, ktoré znamenajú okrem iného zmrazenie výdavkov pre rok 2015 na úrovni schváleného rozpočtu roka 2014. 
Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016

Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016

Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2014 až 2016 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií z dôvodu zvýšenia štrukturálneho deficitu. Veľkosť jednorazových a dočasných opatrení dosiahne v roku 2014 úroveň 1,7 % HDP, štrukturálny deficit sa predpokladá na úrovni 4,0 % HDP, pričom konsolidačné úsilie je záporné na úrovni 0,5 % HDP. Samotný cieľ pre rok 2014 (deficit vo výške 2,64 % HDP) je dosiahnuteľný, avšak len za predpokladu naplnenia príjmov z jednorazových opatrení.

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2014 až 2016

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2014 až 2016

Rada hodnotí pozitívne zámer znížiť deficit pod 3% HDP od roku 2013 a zároveň stabilizovať úroveň dlhu verejnej správy. Návrh rozpočtových cieľov rešpektuje tak domáce ako aj medzinárodné fiškálne pravidlá a v prípade ich naplnenia by to znamenalo výrazné zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií na Slovensku. Zatiaľ však chýbajú konkrétne opatrenia.
Hospodárenie verejnej správy v roku 2012

Hospodárenie verejnej správy v roku 2012

Rozpočet verejnej správy na rok 2012 bol schválený s deficitom na úrovni 4,64 % HDP. Na základe predbežných údajov zverejnených Eurostatom skutočný deficit dosiahol úroveň 4,35% HDP, čo predstavuje zlepšenie oproti rozpočtu o 0,3% HDP. Bez legislatívnych opatrení prijatých v priebehu roka 2012 by deficit dosiahol úroveň 4,76 % HDP. Dlh verejnej správy dosiahol v roku 2012 úroveň 52,1% HDP a medziročne sa zvýšil o 8,8% HDP.
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015

Materiál hodnotí Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 schválený vládou 10. októbra 2012 a predloženého na rokovanie Národnej rady SR. Cieľom je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti nezávislý pohľad na rozpočet, posúdiť realistickosť stanovených cieľov a poukázať okrem krátkodobých aj na dlhodobé vplyvy prijatých opatrení. Okrem toho hodnotí rozpočet z pohľadu dodržiavania národných a EÚ pravidiel.
1|2