O Rade


Čo robíme?

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Prostredníctvom profesionálnej práce a na základe najmodernejších analytických nástrojov by rada mala nastavovať zrkadlo vláde, zlepšiť informovanosť verejnosti v oblasti verejných financií a umožniť kvalitnejšie rozhodovanie pre národnú radu.

Kto sme?

Predstavenie predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Rozhovory a príspevky členov Rady

Príspevky, rozhovory, komentáre, prezentácie a pod. členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a zamestnancov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v médiách a na konferenciách.

Správa OECD o RRZ

Stránka je venovaná OECD hodnotiacej správe o fungovaní a pôsobnosti RRZ.

Panel poradcov

Na základe odporúčaní OECD pre fiškálne rady, RRZ v decembri 2012 vymenovala päťčlenný poradný tím. Svetovo uznávaní experti z oblasti makroekonómie a verejných financií by mali dohliadať najmä na postupy a metodológie rady, ktoré používa pri plnení svojich zákonných povinností. Panel poradcov sa má schádzať raz za rok. Okrem stretnutia sú členovia panelu k dispozícii na konzultácie formou elektronickej komunikácie aj počas roka. Odbornosť poradcov by mala byť zárukou vysokej kvality výstupov RRZ. Poradcovia budú svoju činnosť vykonávať bez nároku na honorár.

Zahraničné vzdelávanie

Podrobnosti k projektu zameranému na budovanie analytických kapacít s účasťou Kancelárie Rady pre rozpočtovú zopovednosť.

Verejné obstarávanie

Uverejňovanie informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile verejného obstarávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti Úradu pre verejné obstarávanie umožňujúcej verejnému obstarávateľovi vytvorenie si profilu na Úrade pre verejné obstarávanie.

Zmluvy, faktúry, objednávky

Uverejňovanie informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile verejného obstarávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti Úradu pre verejné obstarávanie umožňujúcej verejnému obstarávateľovi vytvorenie si profilu na Úrade pre verejné obstarávanie.

Výročné správy

Na tejto stránke môžete nájsť výročné správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vo formáte PDF.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Sídlo a iné kontaktné údaje Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.