Grafický sumár rozpočtu

Hlavným zdrojom príjmov subjektov verejnej správy sú príjmy z daní a poplatkov alebo transfery získané od iného subjektu verejnej správy, prípadne grantové prostriedky z rozpočtu EÚ.  Všetky tieto inštitúcie financujú rôzne oblasti ako sú napríklad zdravotníctvo, školstvo alebo výstavba ciest, pričom jednu oblasť môže financovať viacero subjektov. Ide teda o pomerne veľa zložitých vzťahov medzi verejnou správou - štátom na jednej strane, občanmi a firmami na strane druhej. 

Ak chcete získať základný prehľad o fungovaní rozpočtu, pozrite si náš sumár v atraktívnej grafickej podobe.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Slovensku sa od vypuknutia krízy darí postupne znižovať deficit verejných financií, čo je potrebné na to, aby sa dlh dostal mimo sankčných pásiem zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Takýto vývoj je dôležitý aj z pohľadu starnutia populácie spojeného s dodatočnými nákladmi vo verejných financiách. Navyše, pre malú a otvorenú ekonomiku akou je Slovensko, by bolo veľmi nebezpečné ocitnúť sa v prípadnej ďalšej významnej recesii s vysokou počiatočnou hodnotou deficitu a dlhu. Preto Rada hodnotí pozitívne, že po roku 2014, kedy došlo k výraznému uvoľneniu fiškálnej politiky, vláda v roku 2015 opäť prezentuje svoj zámer zlepšovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Rozpočet verejnej správy na roky 2013-2015

Rozpočet na roky 2013-15 prináša do verejných financií potrebné znižovanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Deficit verejných financií by mal klesnúť najprv pod tri percentá, a potom sa ďalej znižovať. Konsolidácia v roku 2013, kde sa sústreďuje najviac takzvaného konsolidačného úsilia, prebieha viac na strane príjmov ako výdavkov. Napriek konsolidácii má verejný dlh narásť do roku 2015 až na 56 percent HDP, čím prekoná tri z piatich ústavných hraníc zákona o dlhovej brzde. Nasledujúci obsah graficky sumarizuje hlavné údaje z Hodnotenia Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015.