Publikácie

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií

Jednou zo základných úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je vypracovanie a zverejnenie správy o dlhodobej udržateľnosti vrátane základného scenára a určenia ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti. Cieľom tejto správy je vyhodnotiť situáciu vo verejných financiách v kontexte dlhodobej udržateľnosti, berúc do úvahy najmä pozitívne a negatívne vplyvy prijatých legislatívnych opatrení alebo iných politík s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp.

Jednou zo základných úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je vypracovanie a predloženie na rokovanie národnej rady správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za predchádzajúci rozpočtový rok. Cieľom tejto správy je poskytnúť informáciu o tom, či v procese príprav rozpočtu, jeho plnenia a vykázanej skutočnosti boli dodržané všetky pravidlá definované v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti.

Monitoring vývoja verejných financií

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má povinnosť monitorovať a hodnotiť vývoj verejných financií. V praxi to znamená hodnotenie vládou predkladaných materiálov, najmä rozpočtu verejnej správy. Rozpočet verenej správy predstavuje základný dokument, ktorým vláda realizuje hospodársku politiku. Je preto dôležité aby stanovené ciele ako aj vplyvy opatrení boli postavené na realistických predpokladoch. Cieľom je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti nezávislý pohľad na rozpočet, posúdiť realistickosť stanovených cieľov a poukázať okrem krátkodobých aj na dlhodobé vplyvy prijatých opatrení. Okrem toho hodnotí rozpočet z pohľadu dodržiavania národných a EÚ pravidiel.

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte

Od roku 2014 sa vyhodnocuje plnenie pravidla o vyrovnanom rozpočte za predchádzajúci rok, ktoré bolo do národnej legislatívy premietnuté na základe záväzku z medzinárodnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii. Jej tretia časť, tzv. fiškálny kompakt, vyžaduje od členskej krajiny zadefinovanie strednodobého cieľa, každoročné posudzovanie, či krajina dostatočne napreduje k jeho dosiahnutiu a v prípade odchýlky spustiť automatický korekčný mechanizmus, ktorý by vrátil kľúčové ukazovatele na pôvodnú trajektóriu. Zodpovednosť za vyhodnocovanie pravidla má na Slovensku ministerstvo financií. Kredibilitu tomuto národnému pravidlu by mala dodať nezávislá fiškálna inštitúcia, ktorá by mala sledovať jeho dodržiavanie. V prípade Slovenska tým bola poverená Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Ministerstvo financií by po každom hodnotení RRZ malo poskytnúť svoje stanovisko, ktoré by bolo v súlade s princípmi Európskej komisie.

Stanoviská, podklady

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Diskusné štúdie (aj metodologické)

Diskusné štúdie sú dôležitým komunikačným nástorojom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Sú určené predovšetkým pre odbornú verejnosť a predstavujú popis metodologických postupov a predpokladov, ktoré rada používa pri plnení svojich zákonných úloh. Pripomienky k diskusným štúdiám sú vítané na adrese metodologia@rrz.sk.

Working papers

Na tejto stránke postupne zverejňujeme výsledky širšej analytickej činnosti vykonávanej na pôde Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, či už internými alebo externými spolupracovníkmi. Cieľom je prispieť k lepšiemu poznaniu v oblasti fiškálnej politiky najmä vo vzťahu k výzvam a rozhodnutiam, ktoré Slovensko v budúcnosti čakajú. Dokumenty sú analytického charakteru a určené predovšetkým pre odbornú verejnosť. Nemalo by to však odradiť od navštevovania tejto stránky nikoho, keďže v úvode každého dokumentu bude zrozumiteľné zhrnutie hlavnej myšlienky pre širokú verejnosť.

Kalendár

Kalendár zverejnenia publikácií Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.