Čo robíme?

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Prostredníctvom profesionálnej práce a na základe najmodernejších analytických nástrojov by rada mala nastavovať zrkadlo vláde, zlepšiť informovanosť verejnosti v oblasti verejných financií a umožniť kvalitnejšie rozhodovanie pre národnú radu.
 
Hlavné úlohy rady sú definované v Ústavnom zákone č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a pokrývajú štyri dôležité oblasti:
 
  1. Každoročne vypracovať Správu o dlhodobej udržateľnosti verejných financií a poukázať tak na možné problémy, ktoré by mohli viesť k nadmernému nárastu verejného dlhu pri súčasnom nastavení rozpočtových politík. Správa hľadá odpoveď na otázku, do akej miery sa prenášajú finančné bremená na budúce generácie.
  2. Predkladať na rokovanie národnej rady Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej trasparentnosti. Táto správa by mala zodpovedať, či vláda rešpektuje vlastné pravidlá hospodárenia a či nedochádza k zahmlievaniu údajov alebo k znížovaniu transparentnosti. 
  3. Rada môže z vlastného podnetu alebo na podnet poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Stanoviská by mali skúmať najmä vplyvy na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a dôsledky na rozpočet. Parlament tak bude mať k dispozícii názor nezávislej inštitúcie pri prijímaní zákonov.
  4. Vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s monitorovaním a hodnotením vývoja hospodárenia vo verejných financiách. Inak povedané informovať o možných rizikách, predstavovať alternatívne scenáre alebo napríklad prichádzať s námetmi na zlepšenie metodológie pri kalkulácii rôznych ukazovateľov v oblasti verejných financií.

Na základe novelizácie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy pribudli rade s účinnosťou od 1. januára 2014 nové činnosti. Novela zákona implementuje pravidlo o štrukturálnom salde, vrátane korekčného mechanizmu v prípade jeho neplnenia, do národnej legislatívy vyplývajúce zo Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii. Úlohou rady je:

  1. posudzovanie a zverejnenie vyhodnotenia uplatňovania alebo neuplatňovania korekčného mechanizmu na základe toho, či došlo k výraznému odchýleniu sa od strednodobého cieľa alebo konsolidačného úsilia a
  2. posudzovanie a zverejnenie vyhodnotenia začiatku a ukončenia trvania výnimočných okolností, počas ktorých sa korekčný mechanizmus neuplatní.
V prípade potrieb môže rada vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré sú ustanovené zákonom. Na vykonávanie mandátu rada zverejňuje na svojom webovom sídle metodológiu ako aj iné štúdie súvisiace s analytickým aparátom používaným radou.
 
Výsledky hospodárenia rady budú každoročne zverejnené vo forme Výročnej správy a budú zaslané Národnej banke Slovenska, ktorá činnosť rady podľa zákona financuje.
 
Podobné nezávislé fiškálne inštitúcie alebo rozpočtové rady sa nachádzajú v mnohých krajinách OECD.

Často kladené otázky

Ak sa chcete dozvedieť viac o fungovaní rady, prečítajte si odpovede na najčastejšie kladené otázky.