Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti

Jednou zo základných úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je vypracovanie a predloženie na rokovanie národnej rady správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za predchádzajúci rozpočtový rok.
 
Cieľom tejto správy je poskytnúť informáciu o tom, či v procese príprav rozpočtu, jeho plnenia a vykázanej skutočnosti boli dodržané všetky pravidlá definované v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti.
 
Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti
  1. Limit dlhu verejnej správy - Ústavný zákon ustanovuje limit 50% z HDP pre hrubý dlh (s prechodným obdobím od úrovne 60% z HDP). Sankčné pásma sa aktivujú už 10 % z HDP pod ústavným limitom. Sankcie sú odstupňované a kumulujú sa.
  2. Osobitné ustanovenia pre územnú samosprávu - Ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Štát finančne nezabezpečuje platobnú schopnosť a nezodpovedá za platobnú schopnosť obce alebo vyššieho územného celku. 
  3. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti a limit verejných výdavkov – sleduje sa dodržanie pravidiel výpočtu a zverejnenia ukazovateľov
Pravidlá rozpočtovej transparentnosti
  1. Výbor pre daňové prognózy najmenej dvakrát ročne vypracúva prognózy daňových a odvodových príjmov, a to do 15. februára bežného rozpočtového roka a do 30. júna bežného rozpočtového roka. Výbor pre makroekonomické prognózy najmenej dvakrát ročne vypracúva prognózy vývoja makroekonomiky, a to do 15. februára bežného rozpočtového roka a do 30. júna bežného rozpočtového roka.
  2. Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  
  3. Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte podľa bodu 1 do 30 dní po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka.
  4. Ministerstvo financií najmenej dvakrát ročne zverejňuje prognózy vypracované Výborom pre makroekonomické prognózy a Výborom pre daňové prognózy a to do 15. februára bežného rozpočtového roka a do 30. júna bežného rozpočtového roka.
  5. Rozpočet verejnej správy obsahuje konsolidovanú bilanciu rozpočtu verejnej správy, stratégiu riadenia štátneho dlhu a údaje o daňových výdavkoch, implicitných záväzkoch a podmienených záväzkoch, jednorazových vplyvoch a o hospodárení podnikov štátnej správy;
  6. Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky obsahuje výšku čistého bohatstva Slovenskej republiky, bilanciu rozpočtu verejnej správy, vyhodnotenie plnenia cieľov stratégie riadenia štátneho dlhu, jednorazové vplyvy a hospodárenie podnikov štátnej správy.
 
RRZ vypracováva a predkladá na rokovanie Národnej Rady SR každoročne do 31. augusta.
 

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2020)

Dlh v roku 2019 klesol pod sankčné pásma najmä kvôli zníženiu hotovostnej rezervy

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predkladá do Národnej rady SR Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019. Povinnosť predložiť a prerokovať správu je nariadená Ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. 

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2019)

Dlh prvýkrát klesol pod sankčné pásma dlhovej brzdy. Financovanie nových úloh samospráv sprevádzajú nejasnosti.

Hrubý dlh ku koncu roka 2018 bol na úrovni 48,9 % HDP, čo znamená, že prvýkrát od roku 2012 klesol tesne pod sankčné pásma ústavného zákona. Záväzné výdavkové limity v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti ministerstvo financií zatiaľ nezaviedlo, ale deklaruje, že jednotlivé varianty stanovenia výdavkových stropov pripraví do konca tohto volebného obdobia. RRZ upozorňuje, že vláda prijímala opatrenia s negatívnym vplyvom na hospodárenie samospráv bez toho, aby tieto dopady transparentne vyčíslila. V prípade tzv. chodníkovej novely, ktorou sa presunula zodpovednosť za starostlivosť o obecné chodníky na samosprávy, dokonca došlo k porušeniu pravidla definovaného ústavným zákonom. Pravidlá rozpočtovej transparentnosti definované ústavným zákonom boli splnené, ale RRZ pri hodnotení rozpočtu identifikovala zníženie kvality poskytnutých informácií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2018)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2018)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti každoročne do 31. augusta posudzuje plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za predchádzajúci rok. Okrem hodnotenia najdôležitejšieho pravidla – ústavného limitu na dlh, prináša pohľad na ďalšie zákonom stanovené povinnosti, najmä v oblasti poskytovania a zverejňovania údajov, dlhu samospráv a financovania ich kompetencií.
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2017)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2017)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a rozpočtovej transparentnosti hodnotí plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za rozpočtový rok 2016. Ide v poradí o piatu správu a predkladá sa v štandardnom termíne do 31. augusta.
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2016)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2016)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a rozpočtovej transparentnosti hodnotí plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za rozpočtový rok 2015. Ide v poradí o štvrtú správu a predkladá sa v štandardnom termíne do 31. augusta.
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2015)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2015)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a rozpočtovej transparentnosti hodnotí plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za rozpočtový rok 2014. Ide v poradí o tretiu správu a predkladá sa v štandardnom termíne do 31. augusta.
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2014)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (08/2014)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a rozpočtovej transparentnosti hodnotí plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za rozpočtový rok 2013. Ide v poradí o druhú správu a predkladá sa v štandardnom termíne do 31. augusta.
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (06/2013)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodp. a transp. (06/2013)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a rozpočtovej transparentnosti hodnotí plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za rozpočtový rok 2012. Predkladá sa parlamentu mimoriadne v termíne do dvanástich mesiacov od zvolenia všetkých členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ďalšie správy budú zverejňované už v štandardnom termíne do 31. augusta.