Profil verejného obstarávateľa

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
 
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
 
Na tejto stránke nájdete všetky dokumenty podliehajúce zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, s možnosťou triedenia podľa viacerých vlastností (typu dokumentu, dodávateľa a pod.).