Makroekonomický výbor a výbor pre daňové prognózy

Základom kvalitného rozpočtového procesu je existencia spoľahlivých a hodnoverných makroekonomických predpokladov a daňových prognóz. Kľúčovými v tejto oblasti sú princípy objektivity a transparentnosti, ktoré by mali zabezpečiť odstránenie možných pochybností o úmyselnom nadhodnotení resp. podhodnotení prognózovaných údajov.
 
Pod gestorstvom Inštitútu finančnej politiky (IFP, analytický útvar na MF SR zodpovedný najmä za ekonomické a daňové prognózy) vznikol najprv v roku 2004 Výbor pre makroekonomické prognózy a neskôr v roku 2005 aj Výbor pre daňové prognózy (ďalej len „výbory“). Cieľom výborov bolo prediskutovať a posúdiť oficiálnu prognózu MF SR. Fungovanie týchto Výborov sa riadilo štatútmi, ich členmi boli najmä analytici komerčných bánk, NBS, Infostat a SAV. Samotná existencia Výborov však nebola  podchytená legislatívne.
 
Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011 Z. z. za účelom zvýšenia transparentnosti v procese zostavovania rozpočtu verejnej správy posilňuje postavenie Výboru pre daňové prognózy a Výboru pre makroekonomické prognózy. Zároveň stanovuje presné termíny, kedy musí byť prognóza vypracovaná:
 
  • Výbor pre daňové prognózy najmenej dvakrát ročne vypracúva prognózy daňových a odvodových príjmov, a to do 15. februára bežného rozpočtového roka a do 30. júna bežného rozpočtového roka.
  • Výbor pre makroekonomické prognózy najmenej dvakrát ročne vypracúva prognózy vývoja makroekonomiky, a to do 15. februára bežného rozpočtového roka a do 30. júna bežného rozpočtového roka.
Termíny sú úzko naviazané na rozpočtový proces. Februárový termín je dôležitý pre prípravu východísk rozpočtu verejnej správy, júnový termín pre návrh rozpočtu predkladaný vláde. Ústavný zákon stanovuje len minimálne požiadavky, preto Výbory môžu vypracovať prognózy častejšie ako stanovuje zákon.
 
Ďalšie informácie o Výboroch, vrátane minulých prognóz nájdete na stránke Inštitútu finančnej politiky MF SR.
 
 
Makroekonomická prognóza Výboru pre makroekonomické prognózy
Daňová prognóza Výboru pre daňové prognózy