Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (november 2012)

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (november 2012)
Materiál hodnotí Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 schválený vládou 10. októbra 2012 a predloženého na rokovanie Národnej rady SR. Cieľom je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti nezávislý pohľad na rozpočet, posúdiť realistickosť stanovených cieľov a poukázať okrem krátkodobých aj na dlhodobé vplyvy prijatých opatrení. Okrem toho hodnotí rozpočet z pohľadu dodržiavania národných a EÚ pravidiel.
 
Hodnotenie je rozdelené na päť časti. V prvej časti tohto materiálu je hodnotený rozpočet z pohľadu navrhovaných cieľov. Súčasťou druhej kapitoly je analýza cieľov vo vzťahu k súčasnej a očakávanej ekonomickej situácii na Slovensku, výpočet konsolidačného úsilia a posúdenie špecifikácie samotných konsolidačných opatrení.  Na záver je sumarizovaný prehľad najväčších rizík a rezerv rozpočtu, ktoré nesúvisia so samotným makroekonomickým vývojom a daňovou prognózou. Tretia časť materiálu sa pozerá na rozpočet z pohľadu existujúcich legislatívnych pravidiel na národnej aj európskej úrovni. Tieto pravidlá vo výraznej miere ovplyvňujú stanovovanie fiškálnych cieľov, pričom nesplnenie legislatívnych požiadaviek môže viesť k nápravným procedúram.Štvrtá časť materiálu je venovaná transparentnosti rozpočtu. V stručnosti sa vyhodnocuje naplnenie požiadaviek ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v oblasti zostavenia rozpočtu a zverejňovaných údajov. Posledná piata časť materiálu naznačuje prístup rady pri vyhodnocovaní vplyvu rozpočtu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Stiahnite si