Vývoj dlhu do roku 2021


Medzi fiškálnymi pravidlami SR má dôležité miesto ústavný limit dlhu verejnej správy. Pre roky 2013 až 2017 má jeho horná hranica hodnotu 60% HDP, potom sa postupne znižuje na 50% HDP.

Dlhodobá projekcia vývoja verejných financií z dieľne RRZ v scenári politík roku 2011 poukazuje na nárast dlhu nad 60% HDP už v roku 2014. Do roku 2021 by dlh bez konsolidácie narástol až na 83,5% HDP. Ide o scenár, kde je vývoj po roku 2011 ovplyvnený len aktuálnym makroekonomickým vývojom, aktuálnym právnym stavom a vplyvom demografie na citlivé výdavky. Neberú sa do úvahy žiadne opatrenia vlády v rokoch 2012-2015.

Ak bude plánované zníženie deficitu v roku 2013 pod tri percentá HDP úspešné, tak spolu s reformou dôchodkového systému (scenár „2013+reforma“) tieto opatrenia odďaľujú prekročenie hranice 60% HDP na rok 2017. Do roku 2021 by sa verejný dlh v tomto scenári zvýšil nad 70% HDP. V tomto scenári sa neuvažuje s konsolidačnými cieľmi vlády v rokoch 2014-2015.

Z toho vidíme, že konsolidácia verejných financií v rokoch 2012 a 2013 ani spolu s reformou dôchodkového systému rast dlhu voči HDP do budúcnosti nezastavuje, iba ho pre rok 2013 zníži, a jeho ďalší rast spomaľuje. Je tomu tak preto, lebo viacero konsolidačných opatrení pre budúci rok je len jednorazových, každoročné primárne deficity zvyšujú štátu úrokové náklady na obsluhu dlhu a v desaťročnom horizonte sa negatívne prejaví už aj demografický vývoj. Navyše, očakávaný hospodársky rast nebude dostatočne vysoký, aby dokázal dlh v pomere k výkonu ekonomiky znižovať. V ďalších rokoch bude potrebné prijať ďalšie opatrenia, aby dlh neprekročil všetkých päť ústavných hraníc zákona o rozpočtovej zodpovednosti.