Panel poradcov (Advisory Panel)

Na základe odporúčaní OECD pre fiškálne rady, RRZ v decembri 2012 vymenovala päťčlenný poradný tím. Svetovo uznávaní experti z oblasti makroekonómie a verejných financií by mali dohliadať najmä na postupy a metodológie rady, ktoré používa pri plnení svojich zákonných povinností. Panel poradcov sa má schádzať raz za rok. Okrem stretnutia sú členovia panelu k dispozícii na konzultácie formou elektronickej komunikácie aj počas roka. Odbornosť poradcov by mala byť zárukou vysokej kvality výstupov RRZ. Poradcovia budú svoju činnosť vykonávať bez nároku na honorár.

RRZ je poctená, že ponuku na spoluprácu prijali:

George Kopits – má dlhoročné skúsenosti s fiškálnymi a monetárnymi analýzami. Svoju kariéru začal na americkom ministerstve financií (Treasury Department). Potom pracoval takmer tridsať rokov pre Medzinárodný menový fond. Je spoluautorom kľúčových publikácií MMF v oblasti fiškálnej transparentnosti a fiškálnych pravidiel (napr. Kopitsovho-Symanského kritéria). Neskôr ho vymenovali za člena Rady pre menovú politiku v Maďarsku. V poslednom období sa angažuje predovšetkým v oblasti fiškálnych rád. Po pôsobení na čele Fiškálnej rady v Maďarsku prijal pozíciu člena rady v Portugalsku. Okrem verejných funkcií sa intenzívne venuje učeniu vo Woodrow Wilson International Center ako aj na Central European University.

Simon Wren-Lewis – je profesorom ekonómie na University of Oxford. Na začiatku kariéry pracoval pre britské ministerstvo financií. V roku 1981 prijal ponuku pracovať pre Národný inštitút ekonomického a sociálneho výskumu (NIESR), kde skonštruoval prvú verziu známeho modelu NIGEM. Neskôr bol profesorom na Strathclyde University ako aj na Exeter University. Má množstvo publikácií v prestížnych akademických časopisoch predovšetkým v oblasti modelovania menovej a fiškálnej politiky a v oblasti rovnovážnych výmenných kurzov. Je dlhoročným „fanúšikom“ fiškálnych rád: jeho návrh z roku 2007 výrazne ovplyvnil vznik Office for Budget Responsibility vo Veľkej Británii. V súčasnosti je známy aj prostredníctvom svojho blogu Mainly Macro.

Daniele Franco – sa nedávno presunul na talianske ministerstvo financií, predtým pôsobil ako výkonný riaditeľ ekonomického výskumu a medzinárodných vzťahov v miestnej centrálnej banke. Ešte ďalej v minulosti tam desať rokov pracoval ako šéf divízie verejných financií. Krátko pôsobil aj v Európskej komisii. Napísal knihy o verejných výdavkoch, sociálnom zabezpečení a fiškálnych pravidlách v Európe. Okrem toho má množstvo publikácií ohľadom rozpočtovej politiky, fiškálneho federalizmu, medzigeneračného účtovníctva, zdaňovania finančných aktív alebo príjmovej distribúcie. Je spoluautorom návrhu pre založenie fiškálnej rady v Taliansku.

Kevin Page – vyštudoval ekonómiu na Queen's University. Od roku 2008 do roku 2013 bol historicky prvým šéfom Parlamentného rozpočtového výboru (PBO) v Kanade. Dnes pôsobí ako vedúci výskumu na University of Ottawa. Má viac ako 27 rokov skúseností vo verejných inštitúciách v Kanade, najmä v oblasti ekonomických a fiškálnych analýz. Pôsobil v troch hlavných centrálnych inštitúciách: Finance Canada, Treasury Board Secretariat a Privy Council Office.

Jeromin Zettelmeyer – pôsobí na Peterson Institute for International Economics. V rokoch 2014 - 2016 bol generálnym riaditeľom pre hospodársku politiku na nemeckom Spolkovom ministerstve hospodárstva a energetiky. Bol zodpovedným za ekonomické analýzy a prognózy, mikroekonomické koncepcie a kľúčové iniciatívy na podporu súkromných a verejných investícií. Zastupoval Nemecko vo Výbore pre hospodársku politiku OECD a bol spoluzakladateľom globálneho fóra OECD pre produktivitu.
Pred vstupom do nemeckej vlády bol riaditeľom výskumu a zástupcom hlavného ekonóma v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (2008 - 2014), kde bol spoluautorom vlajkových publikácií. Predtým bol zamestnancom Medzinárodného menového fondu (1994-2008).
Záber publikácií J. Zettelmeyera zahŕňa finančné krízy, štátne dlhy, hospodársky rast, transformujúce sa ekonomiky a i. V súčasnosti sa venuje európskej menovej únii, gréckemu dlhu, sociálnemu vplyvu makroekonomických reforiem a príčinám a následkom globálneho spomalenia produktivity.

Prvé stretnutie panelu poradcov

Prvé stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 4. októbra 2013 v Bratislave a preberali sa na ňom témy rozpočtového rámca RRZ, ekonomické modely rady, meranie tzv. produkčnej medzery a štrukturálneho salda verejných financií, princípy OECD pre fungovanie nezávislých fiškálnych inštitúcií, ako aj dlhodobá udržateľnosť verejných financií.

Druhé stretnutie panelu poradcov

Druhé stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 3. októbra 2014 v Bratislave a preberali sa na ňom témy poslania fiškálnych rád v budúcnosti, posudzovanie fiškálnych rizík a ich komunikácia verejnosti, dlhodobá udržateľnosť verejných financií a modely DSGE.

Tretie stretnutie panelu poradcov

Tretie stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 30. septembra 2016 v Bratislave a preberali sa na ňom témy hodnotenia fiškálnych rizík, zavedenie výdavkovývh limitov, nastavenie minimálnych štandardov fiškálnych rámcov a mikrosimulačné modely. 

Štvrté stretnutie panelu poradcov

Štvrté stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo dňa 5. októbra 2018 v Bratislave a preberali sa na ňom prístupy RRZ k monitorovaniu aktuálneho makroekonomického vývoja a vývoja verejných financií, metódy vyhodnocovania vplyvov prijímaných opatrení a analýzy súvisiace s udržateľnosťou dlhu.