Možný vplyv novej metodiky ESA2010 na verejné financie

Možný vplyv novej metodiky ESA2010  na verejné financie
Národné účty predstavujú štatistický rámec, ktorý je nevyhnutnosťou pre tvorcov hospodárskej politiky, analytikov a výskumníkov. Aby nevznikali nekonzistencie medzi jednotlivými krajinami a nejasnosti v definíciách jednotlivých veličín, medzinárodné organizácie pod vplyvom nových požiadaviek z praxe upravujú zaužívané štandardy, ktoré sa potom používajú po celom svete. Posledná rozsiahla zmena systému národných účtov (SNA) sa udiala v roku 2008 a v súčasnosti ešte stále prebieha jej implementácia. 

V Európskej únii (EÚ) to konkrétne znamená prechod zo súčasnej metodiky ESA95 na revidovanú ESA2010. Nové štandardy prinášajú podstatné zmeny aj pre vykazovanie verejného dlhu a deficitu, čo je kľúčové z pohľadu implementácie procedúr Paktu stability a rastu ako aj pre účely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Prvá notifikácia dlhu a deficitu podľa nových pravidiel by mala prebehnúť na jeseň v roku 2014 za výsledky roku 2013. Priložený komentár Rady pre rozpočtovú zodpovednosť opisuje a kvantifikuje možné riziká, ktoré by mala zmena priniesť na Slovensku. 

Čísla sú odhadom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, prezentované na základe princípu opatrnosti
, teda "najhorší" možný variant, a preto budú zmeny v realite pravdepodobne o niečo nižšie. Rada však považuje za dôležité, aby boli identifikované všetky možné riziká, ktoré môžu ovplyvniť fiškálne ukazovatele na strednodobom horizonte, nakoľko ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ako aj Pakt stability a rastu obsahujú signifikantné sankčné mechanizmy k číselným hodnotám dlhu a deficitu.

Viac v priloženom dokumente vo formáte PDF (dole).

Osobnejší komentár k pripravovaným zmenám ponúka člen RRZ Ľudovít Ódor vo svojom najnovšom blogu
 
Stiahnite si