Verejné obstarávanie

Uverejňovanie informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile verejného obstarávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti Úradu pre verejné obstarávanie umožňujúcej verejnému obstarávateľovi vytvorenie si profilu na Úrade pre verejné obstarávanie.

A: Zverejnenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby s predpokladanou hodnotou zákazky nad 1 000 EUR a do 20 000 EUR a uskutočnenie stavebných prác nad 1 000 EUR a do 30 000 EUR v zmysle § 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena (EUR bez DPH) Termín zadania zákazky
25. september 2013 Poskytnutie poradenských služieb v súvislosti s využitím modelovacieho softwaru IRIS 11 113,00  (zákazka ešte nebola zadaná)
4.  december 2013 Dodanie originálnych značkových tonerov pre tlačiarne typu Canon a Hewlett Packard 2607,1 (zákazka ešte nebola zadaná)

B: Podlimitné a nadlimitné zákazky