Vývoj dlhu pri cielených deficitochGraf zobrazuje výšku hrubého dlhu verejnej správy vyjadrenú ako percento hrubého domáceho produktu (HDP) tak ako bola uvedená v Programe stability SR na roky 2014 až 2016 a zároveň možný vývoj dlhu po zohľadnení troch dodatočných informácií: aktualizovanej makroekonomickej prognózy s vplyvom na výšku HDP; vplyv možného zníženia dlhu prostredníctvom zníženia voľnej likvidity štátu; a nárast dlhu z dôvodu novej metodiky ESA2010. Samotný vplyv novej prognózy HDP pomer dlhu zvyšuje - v roku 2013 cez 55% HDP, v roku 2014 cez 57% HDP a v roku 2015 až cez 58% HDP. Zohľadnenie všetkých troch faktorov dohromady dlh v rokoch 2013-16 zvyšuje miernejšie. V roku 2015 by zadlženie v takomto scenári presiahlo 57% HDP, čo by však podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti stále vyžadovalo predloženie vyrovnaného rozpočtu na rok 2017.

1. Vplyv aktualizovanej makroekonomickej prognózy je v tomto prípade počítaný čisto mechanicky cez dva kanály: prvým je samotné zníženie úrovne HDP (nižší menovateľ zvyšuje dlh v % HDP), druhým je predpoklad zachovania cielených deficitov verejnej správy publikovaných v Programe stability (2,9% HDP v roku 2013, 2,6% HDP v roku 2014, 2,0% HDP v roku 2015 a 1,3% HDP v roku 2016), t.j. deficity sa v absolútnej hodnote mierne znížili. 

2. Štát má v súčasnosti na účtoch voľné prostriedky, ktoré sa môžu použiť na refinancovanie alebo priame zníženie dlhu. Za predpokladu, že by sa polovica prostriedkov použila na vykrytie dlhu, dlh by sa znížil o približne 2% HDP

3. Na jeseň 2014 by sa mali prvýkrát zverejniť údaje o deficite a dlhu podľa novej metodiky ESA2010. V súčasnosti nie je známy presný vplyv tejto zmeny na dlh, najpesimistickejší odhad je zvýšenie dlhu o 3% HDP (viac v osobitnom komentári RRZ). V grafe sa pre ilustráciu predpokladá vplyv vo výške 1,5% HDP.