Fiškálny vývoj

 

Rozpočtový semafor

Rozpočtový semafor je model Kancelárie RRZ (KRRZ), ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy (VS). Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Údaje sú aktualizované mesačne, pre obce a VÚC sú k dispozícii na kvartálnej báze. Cieľom modelu je priebežná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS.

Daňová prognóza - mesačné dane

Kancelária RRZ (KRRZ) mesačne monitoruje vývoj daňových a odvodových príjmov verejnej správy a aktualizuje prognózu pre bežný rok. Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy (RVS) a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci vychádzajúcom z ostatnej prognózy Výboru pre daňové prognózy (VpDP).

Daňové príjmy samospráv

Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb.

Vývoj dlhu SR

Informácia o výške dlhu pre účely sledovania ústavného limitu, tzv "dlhovej brzdy".