Konsolidačné úsilie vlády v roku 2014


Vláda si svoje ciele stanovuje v podobe salda verejnej správy. Jednoduché porovnávanie medziročnej zmeny týchto deficitov nepostačuje pre vyhodnotenie, či vláda medziročne viac šetrí alebo naopak uvoľňuje fiškálnu disciplínu. Z niektorých príjmov môžu prameniť budúce záväzky a niektoré príjmy či výdavky môžu mať jednorazový charakter bez trvalého vplyvu na rozpočet. Podobne, príjmy a výdavky automaticky reagujú na zmeny v ekonomickej aktivite, preto je potrebné abstrahovať od zmien spôsobených hospodárskym cyklom. Koncept, ktorý očisťuje saldo verejných financií od vyššie uvedených charakteristík sa nazýva štrukturálne saldo. V metodike RRZ je saldo navyše očisťované aj o daľšie faktory: náklady spojené s implementáciou kapitalizačného piliera dôchodkového systému, náklady na obsluhu verejného dlhu a výdavky spojené s financovaním diaľnic a rýchlostných ciest.

Medziročným porovnávaním štrukturálnych sáld je možné kvantifikovať konsolidačné úsilie. V metodike RRZ dochádza podľa schváleného rozpočtu na rok 2014 k zhoršeniu štrukturálneho deficitu o 0,7% a to aj napriek miernemu poklesu skutočného deficitu verejnej správy na 2,6% a priaznivejším makroekonomickým očakávaniam. Schodok sa znižuje len vďaka nárastu jednorazových opatrení, z ktorých značná časť predstavuje presun výplat dividend s majetkovou účasťou štátu a FNM a očakávaný príjem Telekomunikačného úradu. Rok 2014 je preto možné považovať za rok uvoľnenia fiškálnej disciplíny.