Kalendár

Kalendár zverejnenia pravidelných publikácií:

Dátum Názov publikácie
   
30.04.2015 Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií
  Cieľom tejto správy je vyhodnotiť situáciu vo verejných financiách v roku 2014 v kontexte dlhodobej udržateľnosti, berúc do úvahy najmä pozitívne a negatívne vplyvy prijatých legislatívnych opatrení alebo iných politík s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.
   
  Podnet: ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti; čl.4, ods. 1, pís. a)
  Spôsob zverejnenia: www.rozpoctovarada.sk; tlačová konferencia
   
 
15.05.2015 Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2016 až 2018
  Cieľom tohto materiálu je poskytnúť nezávislý pohľad na strednodobé rozpočtové ciele prezentované v programe stability ako aj v návrhu východísk rozpočtu na roky 2016 až 2018.
   
  Podnet: ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti; čl.4, ods. 1, pís. d)
  Spôsob zverejnenia: www.rozpoctovarada.sk
   
   
14.07.2015 Vyhodnotenie uplatňovania alebo neuplatňovania korekčného mechanizmu a začiatku a ukončenia trvania výnimočných okolností
  Vyhodnotenia uplatňovania alebo neuplatňovania korekčného mechanizmu na základe toho, či došlo k výraznému odchýleniu sa od strednodobého cieľa alebo konsolidačného úsilia a vyhodnotenia či došlo k výnimočným okolnostiam, počas ktorých sa korekčný mechanizmus neuplatňuje.
   
  Podnet: zákon č. 523 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; čl. 1 (deviata časť), par. 30a
  Spôsob zverejnenia: www.rozpoctovarada.sk; tlačová konferencia
   
   
31.08.2015 Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti
  Cieľom tejto správy je poskytnúť informáciu o tom, či v procese príprav rozpočtu, jeho plnenia a vykázanej skutočnosti boli dodržané všetky pravidlá definované v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti.
   
  Podnet: ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti; čl.4, ods. 1, pís. b)
  Spôsob zverejnenia: www.rozpoctovarada.sk; tlačová konferencia
   
   
12.11.2015 Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018
  Cieľom stanovísk RRZ je poskytnúť nezávislý pohľad na rozpočet a posúdiť, či je aktuálne nastavenie fiškálnej politiky postačujúce na dosiahnutie stanovených cieľov a súčasne identifikovať prípadné riziká, ktoré by bolo nutné následne dodatočnými opatreniami eliminovať.
   
  Podnet: ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti; čl.4, ods. 1, pís. d)
  Spôsob zverejnenia: www.rozpoctovarada.sk; tlačová konferencia
   
   
10.12.2015 Vyhodnotenie uplatňovania alebo neuplatňovania korekčného mechanizmu a začiatku a ukončenia trvania výnimočných okolností
  Vyhodnotenia uplatňovania alebo neuplatňovania korekčného mechanizmu na základe toho, či došlo k výraznému odchýleniu sa od strednodobého cieľa alebo konsolidačného úsilia a vyhodnotenia či došlo k výnimočným okolnostiam, počas ktorých sa korekčný mechanizmus neuplatňuje.
   
  Podnet: zákon č. 523 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; čl. 1 (deviata časť), par. 30a
  Spôsob zverejnenia: www.rozpoctovarada.sk; tlačová konferencia
   

 
 

Termíny zverejnenia publikácií sa môžu upravovať. Aktuálny kalendár je zverejnený na www.rozpoctovarada.sk. Všetky publikácie budú zverejnené na internetovej stránke www.rozpoctovarada.sk. Predpokladané uskutočnenie tlačových konferencií je indikatívne a môže sa meniť.


Dátum Nepotvrdené publikácie
   
TBA Posúdenie vládou navrhovaného korekčného mechanizmu v prípade odchýlenia od strednodobého cieľa
  V prípade, že ministerstvo financií zistí odchýlenie od strednodobého cieľa, navrhne vláde tzv. korekčný mechanizmus - limit výdavkov a ďalšie opatrenia na odstránenie odchýlky. Pred rozhodnutím vlády je RRZ povinná vypracovať stanovisko k návrhu korekčnému mechanizmu.
   
  Podnet: zákon č. 523 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; čl. 1 (deviata časť), par. 30a, ods. 2
  Spôsob zverejnenia: www.rozpoctovarada.sk

                       
Stiahnite si