Výpočet hrubého dlhu verejnej správy

Hrubý dlh verejnej správy patrí medzi najvýznamnejšie ukazovatele hospodárenia verejných financií. V prípade Slovenska sú na jeho výšku (ako %  z HDP) naviazané aj sankčné mechanizmy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Analýza vývoja dlhu preto predstavuje dôležitú súčasť monitorovania vývoja verejných financií zo strany Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Vývoj hrubého dlhu závisí od viacerých faktorov. Ide najmä o hospodárenie vlády a úrokové náklady spojené s existujúcim dlhom. Ovplyvňuje ho aj makroekonomický vývoj, ako je ekonomický rast, vývoj úrokových sadzieb. Zároveň ho môžu ovplyvniť aj položky verejných financií, ktoré síce neovplyvňujú saldo verejnej správy, ale majú vplyv na dlh (napríklad príjmy z privatizácie).

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila kalkulačku, ktorá zahŕňa všetky tieto vplyvy. Je založená vždy na ostatnej oficiálnej prognóze dlhu a obsahuje aj rôzne vopred definované scenáre. Hlavným prínosom kalkulačky je však možnosť zadávania vlastných predpokladov, či už makroekonomických alebo o hospodárení vlády, a tým si vytvoriť vlastnú prognózu vývoja dlhu.

V prípade pripomienok a námetov nás kontaktujte na metodologia@rrz.sk 

Kalkulačka je vo formáte MS Excel 1997-2003 (prípona  .xls).
 Je nutné povoliť makrá.

Stiahnite si