Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte

Od roku 2014 sa vyhodnocuje plnenie pravidla o vyrovnanom rozpočte za predchádzajúci rok, ktoré bolo do národnej legislatívy premietnuté na základe záväzku z medzinárodnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii. Jej tretia časť, tzv. fiškálny kompakt, vyžaduje od členskej krajiny zadefinovanie strednodobého cieľa, každoročné posudzovanie, či krajina dostatočne napreduje k jeho dosiahnutiu a v prípade odchýlky spustiť automatický korekčný mechanizmus, ktorý by vrátil kľúčové ukazovatele na pôvodnú trajektóriu. Zodpovednosť za vyhodnocovanie pravidla má na Slovensku ministerstvo financií. Kredibilitu tomuto národnému pravidlu by mala dodať nezávislá fiškálna inštitúcia, ktorá by mala sledovať jeho dodržiavanie. V prípade Slovenska tým bola poverená Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Ministerstvo financií by po každom hodnotení RRZ malo poskytnúť svoje stanovisko, ktoré by bolo v súlade s princípmi Európskej komisie.

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2019

Strednodobým rozpočtovým cieľom vlády bolo do roku 2019 dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v podobe štrukturálneho deficitu najviac vo výške 0,5 % HDP. Tento cieľ však nebol podľa RRZ, ani MF SR v roku 2019 splnený, vláda sa od neho výrazne odchýlila. Štrukturálny deficit sa aj napriek pravidlom požadovanému znižovaniu v rokoch 2018 a 2019 zvýšil a v roku 2019 dosiahol podľa RRZ 2,3 % HDP. Vláda v rokoch 2016 až 2019 nevyužila neplánované dodatočné daňové príjmy a pokles úrokových nákladov na podstatné priblíženie sa k vyrovnanému rozpočtu. Výdavky rástli v tomto období o 10,2 p.b. nad úroveň povolenú výdavkovým pravidlom, čo prispelo k zvýšeniu deficitu kumulatívne o 3,6 % HDP.

Vyhlásenie výnimočných okolností (jún 2020)

Po zohľadnení všetkých relevantných faktorov RRZ konštatuje, že na Slovensku a v celej eurozóne nastane v roku 2020 prudký ekonomický pokles, čím sú splnené podmienky na vyhlásenie výnimočných okolností. Dôležitou podmienkou neuplatňovania korekčného mechanizmu je to, aby sa tým neohrozila udržateľnosť verejných financií v strednodobom horizonte. Keďže aktuálne prognózy naznačujú oživenie ekonomickej aktivity v priebehu roku 2021, RRZ víta zámer MF SR posúdiť prípadné ukončenie výnimočných okolností v čo najskoršom možnom čase po skončení roku 2020 (na prvom zasadnutí Výboru pre makroekonomické prognózy v roku 2021). Umožnilo by to rýchle spustenie korekčného mechanizmu s možnosťou prijať potrebné opatrenia už v priebehu roku 2021.

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2018

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol podľa RRZ v roku 2018 úroveň 1,56 % HDP. Vyrovnaný rozpočet v podobe štrukturálneho deficitu najviac vo výške 0,5 % HDP nebol v roku 2018 dosiahnutý. Po posúdení smerovania k vyrovnanému rozpočtu nastala v roku 2018 výrazná odchýlka s potrebou spustenia korekčného mechanizmu. Potvrdili sa tak závery hodnotenia RRZ z júla 2019.

Vzhľadom na identifikovanú výraznú odchýlku by mala vláda schváliť záväzný korekčný plán, ktorý by viedol k splneniu strednodobého rozpočtového cieľa v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP v najskoršom možnom termíne. Potrebu prijatia nápravných opatrení zvýrazňujú aj významné riziká z pohľadu vývoja salda verejnej správy v roku 2019 a schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2020. K splneniu pravidla o vyrovnanom rozpočte by malo dôjsť najneskôr v roku 2020. Na dosiahnutie tohto cieľa by nominálne medziročné tempo rastu upravených výdavkov nemalo v rokoch 2019 a 2020 presiahnuť v priemere 3,5 % ročne.

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2017

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1,02 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) nebol zatiaľ dosiahnutý. V základnom hodnotení RRZ identifikovala, že zlepšenie štrukturálneho salda bolo vyššie ako vyžadovalo pravidlo o 0,42 % HDP, v prípade výdavkového pravidla nastala odchýlka vo výške 0,18 % HDP. Po zohľadnení dodatočných faktorov (nižšie úrokové náklady a neočakávané príjmy) došlo vo vývoji štrukturálneho salda k odchýlke 0,20 % HDP, t.j. odchýlka je do 0,5 % HDP. Naopak, dodatočné faktory (nižšie výdavky na spolufinancovanie a zvýšenie efektívnosti výberu DPH) zlepšili vývoj upravených výdavkov, čím sa pravidlo splnilo o 0,05 % HDP. Približovanie k strednodobému cieľu nebolo po zohľadnení dodatočných faktorov dostatočne rýchle. Zároveň však nedošlo k prekročeniu pravidlom povolenej odchýlky, preto podľa RRZ výrazná odchýlka nenastala a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2016

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2016 úroveň 1,89 % HDP, čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) nebol dosiahnutý. Po zohľadnení dodatočných faktorov bola v prípade vývoja štrukturálneho salda a upravených výdavkov identifikovaná odchýlka do 0,5 % HDP. Keďže ani jeden z ukazovateľov neprekročil pravidlom povolenú odchýlku, po celkovom hodnotení nenastala podľa RRZ výrazná odchýlka a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2015

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2015 úroveň 2,7 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP – graf 1) nebol dosiahnutý. Vývoj štrukturálneho salda a upravených výdavkov aj po zohľadnení dodatočných faktorov potvrdili výraznú odchýlku od stanovenej cesty k strednodobému cieľu v roku 2017. Po zohľadnení všetkých relevantných faktorov rada konštatuje, že v roku 2015 došlo k výraznej odchýlke od trajektórie a bolo by potrebné spustiť korekčný mechanizmus.
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2014

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2014

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2014 úroveň 2,8 % HDP a medziročne sa zvýšil o 0,4 % HDP. Strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) tak nebol dosiahnutý. Výrazná konsolidácia v roku 2013 a fiškálne uvoľnenie v roku 2014 viedli k tomu, že štrukturálne saldo v roku 2014 dosiahlo úroveň stanovenej trajektóriou, ktorá by mala zabezpečiť splnenie cieľa do roku 2017. Tento záver potvrdzuje aj hodnotenie vývoja upravených výdavkov rozpočtu, ktoré od roku 2012 narástli v súlade s výdavkovým pravidlom. Z uvedeného RRZ konštatuje, že v roku 2014 nedošlo k výraznej odchýlke a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus. 

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013

Podľa aktualizovaného odhadu RRZ dosiahol štrukturálny deficit verejnej správy v roku 2013 úroveň 2,0 % HDP a medziročne sa zlepšil o 2,4 % HDP. Strednodobý cieľ v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP zatiaľ nebol dosiahnutý, ale tempo znižovania deficitu výrazne prekročilo požadované ročné zlepšenie o 0,8 % HDP, ktoré by malo zabezpečiť jeho splnenie v stanovenom roku 2017. Napriek tomu, že jednotlivé ukazovatele sa výrazne zmenili v porovnaní s júlovým hodnotením RRZ, nedošlo k žiadnej zmene v záveroch. RRZ konštatuje, že v roku 2013 nedošlo k výraznej odchýlke a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.