Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodpovednosti a transparentnosti (august 2014)

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodpovednosti a transparentnosti (august 2014)
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a rozpočtovej transparentnosti hodnotí plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za rozpočtový rok 2013. Ide v poradí o druhú správu a predkladá sa v štandardnom termíne do 31. augusta.

Správa konštatuje, že v roku 2013 sa zvýšil hrubý dlh verejnej správy na úroveň 55,4 % HDP, čím došlo k prekročeniu druhého a tretieho sankčného pásma ústavného zákona. Prekročenie hranice 55 % HDP znamená, že okrem povinnosti vlády predložiť opatrenia na zníženie dlhu parlamentu, zmrazenia platov členov vlády, či nemožnosti čerpať rezervy predsedu vlády sa zavádza aj povinnosť viazať 3 % výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2014, a zároveň pre roky 2015 až 2017 musí vláda pripraviť rozpočet s rovnakými alebo menšími výdavkami ako tomu bolo v rozpočte na rok 2014. Navyše, pri tejto úrovni sa sankcie dotknú aj rozpočtov samospráv, ktoré by mali pre rok 2015 tiež zmraziť svoje výdavky. Rada súčasne konštatuje, že od prekročenia prvého sankčného pásma dlhu (v roku 2012) až doteraz neboli predstavené dostatočné opatrenia na to, aby sa dlh v strednodobom horizonte znížil pod úroveň 50 % HDP.

Na rozdiel od dlhu verejnej správy, dôležitým operatívnym nástrojmi riadenia rozpočtu sú výdavkové limity. V súčasnosti Slovensko nemá vlastné operatívne pravidlo pre výkon rozpočtovej politiky. Ústavný zákon síce avizuje zavedenie systému limitu verejných výdavkov, ale legislatívny rámec určujúci postup pri ich výpočte nebol zatiaľ predstavený. Napriek tomu, že ústavný zákon termín nestanovuje, podľa názoru rady je schválenie efektívne fungujúcich výdavkových limitov (vrátane korekčných mechanizmov) dôležitým krokom pre naplnenie strednodobých rozpočtových cieľov a stabilizácie dlhu verejnej správy.
 
Rada pozitívne vníma zlepšenie v oblasti zverejňovania informácií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, najmä v súvislosti s rozšírením poskytovaných údajov a informácií v Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2012. Naďalej je však potrebné zlepšiť informovanosť v oblasti hospodárenia štátnych podnikov a podnikov s majetkovou účasťou FNM, ako aj podrobnejšie informovať o daňových výdavkoch a rozšíriť monitoring podmienených a implicitných záväzkov. Z pohľadu efektívneho uplatnenia ústavného zákona rada vníma ako významný nedostatok rozpočtu nerozpočtovanie niektorých príjmov a výdavkov (najmä na mimorozpočtových účtoch).

 
Stiahnite si