Vplyv metodiky ESA2010

Eurostat potvrdil zníženie dlhu Slovenska za rok 2013 z pôvodných 55,4 % HDP na úroveň 54,6 % HDP. Zmena vyplýva z prechodu na novú metodiku ESA2010 a pozostáva z dvoch úprav.
  • Zvýšenie dlhu SR z dôvodu preradenia niektorých subjektov a teda aj ich dlhov do sektora verejnej správy v celkovej výške 0,3% HDP. Tu má najväčší vplyv Národná diaľničná spoločnosť, ktorá zvýšila dlh SR o 0,5 % HDP. Naopak preradenie nemocníc do sektora verejnej správy a súčasne zmena zaznamenávania dodávateľských úverov znížila dlh o 0,3% HDP.
  • Výraznejšou úpravou je revízia výšky nominálneho HDP, ktorá prispela k zníženiu dlhu až o 1,1% HDP. V novej metodike sa do HDP započítavajú výdavky na výskum a vývoj, tzv. malé nástroje a zmena nastala aj pri započítavaní armádnych výdavkov.


Zníženie dlhu za rok 2013 pod 55 % HDP znamená, že v roku 2014 nie je nutné viazať 3 % z upravených výdavkov štátneho rozpočtu a je možné poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a z  rezervy vlády. Účinnosť stráca aj opatrenie pre vládu a samosprávy, z ktorého vyplýva povinnosť medziročne nezvýšiť rozpočtované výdavky upravené spôsobom popísaným v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti.

Napriek tomu, že prestávajú platiť prísnejšie sankcie „dlhovej brzdy“, aktuálny odhad deficitu na rok 2014 vo výške 2,93% HDP (už aj s viazaním výdavkov) nevytvára priestor pre poľavenie v konsolidácii. Naopak, pre splnenie deklarovaného cieľa vo výške 2,64% HDP je potrebné hľadať ďalšie opatrenia v sume 0,3% HDP.