Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií

Diskusná štúdia obsahuje podrobný popis zostavenia základného scenára vývoja verejných financií používaného Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, na základe ktorého sa vyčísľujú niektoré strednodobé (konsolidačné úsilie vlády, veľkosť opatrení) a dlhodobé ukazovatele (ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti) merania konsolidácie vo verejných financiách. Základný scenár pozostáva z dlhodobej projekcie príjmov a výdavkov verejných financií. Jeho východiskom je presná definícia, vrátane stanovenia princípov a zdrojových údajov, ktoré sa pri jeho zostavení použijú. Základný scenár pozostáva zo strednodobej a dlhodobej časti, čo súvisí s rôznou mierou podrobnosti dostupných predpokladov, pričom tieto časti je nevyhnutné konzistentne prepojiť. V strednodobej časti sú stanovené pravidlá projekcie pre každú vecne odlišnú podpoložku rozpočtovej klasifikácie, v dlhodobej časti sa dôraz kladie na projekciu najvýznamnejších položiek spojených so starnutím populácie, PPP projektom a schémou vyraďovania jadrových zariadení.

Kľúčové slová: základný scenár, ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, rozpočtová klasifikácia, bilancia príjmov a výdavkov, dlhodobé projekcie

JEL klasifikácia: E62, H68
 
Stiahnite si