Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2016 až 2018

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2016 až 2018
Vládou schválené strednodobé ciele na roky 2016 až 2018 potvrdzujú zámer vlády pokračovať v znižovaní deficitu verejnej správy a zlepšovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií. RRZ hodnotí pozitívne, že vláda naďalej prezentuje svoj zámer dosiahnuť približne vyrovnaný rozpočet v roku 2017. Dodržiavanie tohto záväzku na európskej úrovni môže zvýšiť kredibilitu Slovenska v očiach investorov. Na druhej strane, načrtnutý spôsob dosiahnutia strednodobého cieľa prináša so sebou viacero rizík. Rada hodnotí negatívne najmä štyri skutočnosti:

1) uvoľnenie cielených deficitov v rokoch 2016 a 2017 o 0,5 % HDP, čím sa odďaľuje návrat verejného dlhu pod 50 % z HDP (t.j. pod prvú hranicu sankčných pásiem ústavného zákona). Doposiaľ predstavené opatrenia vlády neboli dostatočné, nakoľko dlh by sa mal v sankčných pásmach udržať až do roku 2018, čo je šesť rokov od prekročenia prvej hranice v roku 2012. Navyše, v roku 2018 klesne hranica prvého pásma zo súčasných 50 na 49 % HDP.

2) optimistické odhady rastového potenciálu ekonomiky. Použitie jednotnej európskej metodiky, ktorá nezohľadňuje špecifiká slovenskej ekonomiky, počíta s relatívne silným rastovým potenciálom najmä v pokrízovom období. Takýto vývoj je však veľmi ťažko zdôvodniteľný, čo priznáva aj samotné MF SR. Podľa konzervatívnejších prepočtov sa približne vyrovnané štrukturálne saldo dosiahne až po roku 2017. Z tohto dôvodu vníma RRZ významné riziko, že cieľ fiškálneho kompaktu nebude v roku 2017 dosiahnutý.

3) nevyužitie viacerých pozitívnych vplyvov na rýchlejšiu konsolidáciu. Efektívnejší výber daní s pozitívnym dopadom až 1,2 % HDP v roku 2014, pokles nákladov na správu dlhu z dôvodu nízkych úrokových sadzieb o 0,4 % HDP a od roku 2012 nižšia sadzba do 2. piliera s celkovým vplyvom 0,7 % HDP ročne pomáhajú vláde v konsolidácii. Napriek týmto pozitívam je aktuálny odhad deficitu zo strany MF SR na rok 2015 na úrovni roku 2013.

4) relatívne vysoký objem potenciálnych rizík bez toho, aby boli naznačené spôsoby ich zmiernenia alebo odvrátenia resp. kompenzácie inými opatreniami. Deficit v roku 2015 RRZ odhaduje v intervale 2,6 – 3,0 % HDP. V prípade, že sa v plnej miere prejavia všetky riziká, môže sa priblížiť až k 3,5 % HDP. V horizonte rokov 2016 až 2018 RRZ identifikovala už v tejto fáze rozpočtového procesu nadhodnotené nedaňové príjmy, rizikom sú aj výdavky na zdravotnú starostlivosť a vplyvy nových opatrení prijatých v roku 2015.


Stiahnite si