Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2016 až 2018


Vládou deklarované ciele vychádzajú z aktuálneho odhadu deficitu VS na rok 2015 vo výške 2,55 % HDP a strednodobý fiškálny rámec predpokladá postupné znižovanie deficitu a dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa (štrukturálny deficit najviac vo výške 0,5 % HDP) v roku 2017.

Oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 došlo v návrhu východísk na roky 2016 až 2018 k uvoľneniu rozpočtových cieľov. Cieľové hodnoty deficitu sa v rokoch 2016 a 2017 zvýšili zhodne o 0,5 % HDP, čo ministerstvo financií zdôvodňuje výraznejším podchladením slovenskej ekonomiky, ako sa pôvodne očakávalo. 

Takto nastavené ciele vychádzajú z metodiky Európskej komisie, ktorá však nezohľadňuje špecifiká slovenskej ekonomiky a je ťažko ekonomicky interpretovateľná.
Tento výrazný nesúlad v pohľade na výšku štrukturálnych sáld pri stanovených cieľoch a predpoklad zrýchľovania tempa konsolidácie až v posledných rokoch strednodobého horizontu zvyšujú riziko posúvania termínu splnenia strednodobého cieľa.
Pri navrhnutých cieľoch dochádza k priemernej ročnej fiškálnej reštrikcii vo výške 0,6 % HDP, čo by znamenalo dosiahnutie strednodobého cieľa až v roku 2018. Splnenie cieľa v roku 2017 by si vyžadovalo priemernú reštrikciu vo výške 0,8 % HDP ročne. 
Konsolidačné opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov sú zamerané najmä na stranu výdavkov, pričom najvýznamnejšiu položku tvoria investície. Okrem investícií návrh východísk rozpočtu obsahuje nižšie výdavky na mzdy a zdravotníctvo. Na strane príjmov prispievajú k zlepšeniu salda daňové opatrenia prijaté s účinnosťou od roku 2015.
Východiská rozpočtu predpokladajú postupný pokles hrubého dlhu z úrovne 53,6 % HDP v roku 2014 na úroveň 50,3 % HDP v roku 2018. V strednodobom horizonte by teda dlh mal poklesnúť o 3,3 % HDP. Okrem splnenia rozpočtových cieľov je prognóza podmienená naplnením príjmov z predaja menšinového podielu v spoločnosti Slovak Telecom vo výške 1 mld. eur v roku 2015.
Ak by sa po roku 2014 neprijímali žiadne nové opatrenia, hrubý dlh by na konci roku 2018 stúpol na 56,9 % HDP. V porovnaní s prognózou z východísk rozpočtu by teda dlh bol vyšší o 6,6 % HDP.
V porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2015-2017 došlo v roku 2015 k výraznému poklesu prognózy dlhu, čo súvisí s nižšou predpokladanou úrovňou hotovostnej rezervy. V ďalších rokoch sa prognóza mierne zvýšila v dôsledku uvoľnenia rozpočtových cieľov.