Anetta Čaplánová

Anetta Čaplánová členka Rady

Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. ukončila vysokoškolské štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v roku 1989, počas štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave tiež medziodborové štúdium žurnalistiky. V rokoch 1989-1992 bola na študijných pobytoch na Univerzite Komenského v Bratislave a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1991-1993 absolvovala na Univerzite Komenského postgraduálne štúdium anglického jazyka. V roku 1995 ukončila doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde od tohto obdobia pôsobí ako vysokoškolská učiteľka. Počas doktorandského štúdia absolvovala dlhodobejšie študijné pobyty na univerzitách v Tilburgu a v Antverpách. V roku 2003 sa habilitovala za docentku v odbore Národné hospodárstvo, v roku 2012 bola prezidentom Slovenskej Republiky vymenovaná za profesorku v odbore Ekonomická teória. V rokoch 2009-2015 bola prorektorkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, najskôr pre manažovanie akademických projektov, potom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Trvalo spolupracuje s univerzitami a výskumnými inštitúciami v zahraničí, na viacerých z nich absolvovala výskumné pobyty (napr. MMF, Medzinárodné centrum pre ekonomický výskum v Turíne, Univerzita Bath, Oklahomská štátna univerzita). Výsledkom tejto spolupráce sú mnohé práce vo výskumnej a pedagogickej oblasti. Je autorkou resp. spoluautorkou 175 publikovaných výstupov, z ktorých 48 bolo publikovaných v zahraničí. Na tieto výstupy je evidovaných 383 ohlasov, z toho 98 zo zahraničia. Vo výskumnej činnosti sa venuje najmä ekonómii verejného sektora, novej inštitucionálnej ekonómii a teórii verejnej voľby.

Začiatok funkčného obdobia: 3. júl 2015 (schválené NRSR dňa 2. júla 2015 na návrh guvernéra NBS Jozefa Makúcha)
Koniec funkčného obdobia: 2. júl 2022 (7 rokov bez možnosti obnovenia)