Daňová prognóza - mesačné dane (december 2018)

Kancelária RRZ (KRRZ) mesačne monitoruje vývoj daňových a odvodových príjmov verejnej správy a aktualizuje prognózu pre bežný rok. Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy (RVS) a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci vychádzajúcom z ostatnej prognózy Výboru pre daňové prognózy (VpDP). Prognóza vstupuje do Rozpočtového semaforu.

+ VIAC O PROGNÓZE + METODIKA + PRESNOSŤ

medzimesačne   voči RVS 2018-2020   voči VpDP 12/2018
nom   nom   nom
rel   rel   rel

V decembrovej prognóze KRRZ medzimesačne nedošlo k výraznejšiemu prehodnoteniu odhadu výnosu na rok 2018.

Aktualizácia prognózy indikuje vyššie daňovo-odvodové príjmy o 947 mil. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom (RVS 2018-2020 schválený koncom roka 2017). Lepší vývoj bol zaznamenaný najmä u DPFO zo závislej činnosti a odvodov (+640 mil. eur), ktorým v júli pomohol aj jednorazový príjem Sociálnej poisťovne z oddlžovania zdravotníckych zariadení vo výške 187 mil. eur. Vyšší výnos v porovnaní s rozpočtom sa očakáva aj v prípade DPH (+222 mil. eur) a DPPO (+180 mil. eur).

Vývoj daňových prognóz v roku 2018 (odchýlky od rozpočtu)
Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči schválenému rozpočtu VS a ostatnému VpDP
 

Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb

Viac informácií nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf.
Indikatívne rozdelenie výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC je súčasťou dátového súboru.

Stiahnite si