Rozpočtový semafor (december 2018)

Rozpočtový semafor je model Kancelárie RRZ (KRRZ), ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy (VS). Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Údaje sú aktualizované mesačne, pre obce a VÚC sú k dispozícii na kvartálnej báze. Cieľom modelu je priebežná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS.

+ VIAC O SEMAFORE + METODIKA + PRESNOSŤ

Vývoj KRRZ odhadu koncoročného hospodárenia verejnej správy (bez EÚ zdrojov)KRRZ odhad hospodárenia verejnej správy – vybrané vplyvy (odchýlky od rozpočtu)

KRRZ odhaduje riziká pre saldo verejnej správy (VS) na úrovni 42 mil. eur.

  • Priaznivé ekonomické podmienky, najmä vývoj na trhu práce, priniesli rast odhadovaných daňových príjmov výrazne nad úroveň predpokladanú rozpočtom. Najvýraznejší pozitívny vplyv na hospodárenie VS tvorili najmä DPH, sociálne odvody a DPPO.
  • Pri viacerých skupinách nedaňových príjmov sa potvrdzuje riziko identifikované RRZ už pri schvaľovaní rozpočtu v novembri 2017, čo znamená výpadok ich výnosu oproti rozpočtu (napríklad príjem z dividend a z predaja emisných kvót, alebo odvod z hazardných hier).
  • Čerpanie EÚ fondov dosahuje vyššiu úroveň oproti predpokladom rozpočtu, na základe čoho odhadujeme vyššie výdavky na spolufinancovanie. Priebežné údaje zverejnené v decembri 2018, ktoré nie sú zahrnuté v aktuálnom odhade, indikujú ďalšie zrýchlenie čerpania na konci roka.
  • Obce zvyšujú výdavky na tovary a služby ako aj na investície, čo čiastočne súvisí s uskutočnenými komunálnymi voľbamiInvestície môžu prekročiť vysoký objem z roku 2015, kedy boli dočerpávané eurofondy z druhého programového obdobia.
  • Riziko v sektore zdravotníctva sa v posledných mesiacoch zvýšilo. Negatívne prispieva najmä rast záväzkov nemocníc a vyššie platby akcionárom zdravotných poisťovní. Vo výdavkoch zdravotného poistenia dynamický vývoj v druhom polroku takmer vyrovnal úsporu z titulu plnenia ozdravného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne v prvom polroku.
Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf.

Stiahnite si