Rozpočtový semafor na rok 2020 (z marca 2020)

Rozpočtový semafor je model Kancelárie RRZ (KRRZ), ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy (VS). Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Údaje sú aktualizované mesačne, pre obce a VÚC sú k dispozícii na kvartálnej báze. Cieľom modelu je priebežná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS.

+ VIAC O SEMAFORE + METODIKA + PRESNOSŤ


Odhad rizika koncoročného hospodárenia VS (ESA 2010, v mil. eur)


Odhad hospodárenia VS – vybrané vplyvy (odchýlky od rozpočtu, v mil. eur)

z

  •  
  •  
  • Odhad vplyvu pandémie vychádza zo scenára ekonomického vývoja zahrnutého v kvantifikácii RRZ zverejnenej dňa 20.3.2020, ktorý predpokladá pokles HDP o 5 %. Predpoklad o rozpočtovom vplyve opatrení vlády na podporu ekonomiky vychádza z plánovanej pomoci zverejnenej vládou dňa 29.3.2020.
  •  
  •  
  •  
  •  

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf a v dátovom súbore.

Stiahnite si