Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2018

Tlačová správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 22.7.2019

Vládne výdavky rástli rýchlejšie než dovoľuje výdavkové pravidlo. Podľa RRZ je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.


Rozpočet verejnej správy má byť podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vyrovnaný alebo prebytkový. Toto pravidlo o vyrovnanom rozpočte je založené na strednodobom cieli – štrukturálnom salde, ktorý by verejné financie Slovenska mali plniť, resp. sa k nemu rýchlo približovať.

Podľa RRZ vyrovnaný rozpočet (štrukturálny deficit najviac vo výške 0,5 % HDP) v roku 2018 nebol dosiahnutý. Po posúdení smerovania k vyrovnanému rozpočtu nastala v roku 2018 výrazná odchýlka s potrebou spustenia korekčného mechanizmu. Ivan Šramko, predseda RRZ: „Výrazná odchýlka naznačuje, že vyrovnaný rozpočet mohol byť pri dodržaní pravidla dosiahnutý už v roku 2018, t.j. o rok skôr ako predpokladala vláda. Dôvodom je najmä to, že neočakávané daňové príjmy a pokles úrokových nákladov vláda využila na rýchlejší rast výdavkov, čím došlo k výraznému prekročeniu výdavkového pravidla.“

Celkové závery hodnotenia MF SR a RRZ sa odlišujú. Podľa hodnotenia MF SR došlo k nevýraznému odchýleniu od pravidla vyrovnaného rozpočtu, a preto nenavrhlo spustenie korekčného mechanizmu.

Hodnotenie MF SR obsahuje podľa názoru RRZ nepresnosti vyplývajúce z toho, že MF SR nepremietlo do odhadu vplyvu lepšieho výberu DPH aktualizované makroekonomické ukazovatele v rokoch 2015 až 2017 a v prípade odhadu vplyvu odvodovej odpočítateľnej položky nepostupovalo konzistentne. Ivan Šramko, predseda RRZ: „Odstránenie nepresností by viedlo k výraznej odchýlke vo výdavkovom pravidle už v základnom hodnotení. V takejto situácii by už aj podľa prístupu MF SR mohla po celkovom hodnotení nastať výrazná odchýlka s odporúčaním spustenia korekčného mechanizmu.“

Dosiahnutie rozpočtového cieľa v roku 2019 by znamenalo splnenie pravidla o vyrovnanom rozpočte. Existencia významných rizík z pohľadu vývoja salda verejnej správy v roku 2019 zdôrazňuje potrebu prijatia nápravných opatrení už v tomto roku. Ivan Šramko, predseda RRZ: „Vzhľadom na identifikovanú výraznú odchýlku by mala vláda schváliť záväzný korekčný plán, ktorý by viedol k splneniu strednodobého rozpočtového cieľa v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP najneskôr v roku 2020.“ Na dosiahnutie tohto cieľa by nominálne medziročné tempo rastu upravených výdavkov nemalo presiahnuť v priemere 5,1 % v oboch rokoch.

Slovensko sa zaviazalo dodržiavať pravidlo o vyrovnanom rozpočte transpozíciou medzinárodnej zmluvy do zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zámerom pravidla o vyrovnanom rozpočte je zabrániť opakovanému posunu termínu splnenia strednodobého rozpočtového cieľa, čo zvyšuje dôležitosť spustenia korekčného mechanizmu pri aktuálne identifikovanej odchýlke.

 
Stiahnite si