Stanovisko predsedu RRZ Ivana Šramka ku vládou schváleným opatreniam

12.02.2020 

Stanovisko predsedu RRZ Ivana Šramka ku vládou schváleným opatreniam


Slovensko sa vďaka rýchlo rastúcim výdavkom odchýlilo z cesty ku vyrovnanému rozpočtu už v roku 2018, čo potvrdila aj vláda schválením výdavkového stropu na rok 2020 minulý mesiac. RRZ upozornila, že na to, aby sa v roku 2020 splnili vládou schválené výdavkové stropy sa budú musieť prijať opatrenia vo výške 1,2 % HDP (1,2 mld. Eur) a schválenie ďalších, nových výdavkov na rok 2020 nad rámec schváleného rozpočtu bez kompenzačných opatrení zvyšuje riziko nedodržania tohto vládou stanoveného limitu. Z rovnakých dôvodov prijatie týchto opatrení bez kompenzačných opatrení zvyšuje riziká na dosiahnutie vládou stanoveného cieľa pre deficit rozpočtu na úrovni 0,49% HDP v roku 2020. Podľa našich aktuálnych odhadov môže deficit verejných financií v roku 2020 bez dodatočných korekčných opatrení dosiahnuť 1,79% HDP.

Nové vládne výdavkové opatrenia (zvýšenie prídavku na deti, 13. dôchodok, zrušenie diaľničných známok) by deficit rozpočtu verejnej správy prehĺbili o dodatočných takmer 0,5% HDP v roku 2020 a 0,8% HDP v ďalších rokoch, čím by sa v roku 2021 priblížil deficit k hranici 3 % HDP a k prekročeniu tejto hranice by bez kompenzačných opatrení mohlo dôjsť v roku 2022 (deficit 3,2 % HDP).

Hranica deficitu vo výške 3 % HDP je dôležitá aj z hľadiska európskych pravidiel Paktu stability a rastu. Jej prekročenie môže viesť k uloženiu finančnej pokuty. Z pohľadu európskych pravidiel je však rovnako dôležité predchádzať tomu, aby krajina prekročila hranicu deficitu vo výške 3% HDP. Pri relatívne priaznivom ekonomickom vývoji, bez ekonomického poklesu alebo iných externých negatívnych šokov, sa zhoršovanie hospodárenia považuje za porušenie tzv. preventívnej časti Paktu stability a rastu, čo môže viesť k spusteniu procedúry zo strany Komisie. Tie Európska Komisia vyhodnocuje dvakrát ročne, pri posudzovaní programu stability a návrhu rozpočtu.

Takýto negatívny vývoj by tiež viedol k pretrvávajúcemu neplneniu národných pravidiel o vyrovnanom rozpočte a pravdepodobne by viedol k udržaniu úrovne dlhu v sankčných pásmach dlhovej brzdy aj v ďalších rokoch.

Avizované opatrenia sa z pohľadu RRZ prijímajú narýchlo, bez riadnej diskusie o nevyhnutnosti týchto krokov, bez štandardného legislatívneho procesu a bez predstavenia kompenzačných opatrení, čo je potrebné hodnotiť negatívne.

IVAN ŠRAMKO, predseda RRZ