Stanovisko RRZ k návrhu MF SR na vyhlásenie výnimočných okolností (jún 2020)

Ministerstvo financií SR (MF SR) dňa 23. júna 2020 zverejnilo návrh na vyhlásenie výnimočných okolností. Počas trvania výnimočných okolností sa korekčný mechanizmus1 pravidla o vyrovnanom rozpočte, definovaný v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, neuplatňuje. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v zmysle príslušných ustanovení zákona2 posúdila pred rokovaním vlády tento návrh.
 
Po zohľadnení všetkých relevantných faktorov RRZ konštatuje, že na Slovensku a v celej eurozóne nastane v roku 2020 prudký ekonomický pokles, čím sú splnené podmienky na vyhlásenie výnimočných okolností. Dôležitou podmienkou neuplatňovania korekčného mechanizmu je to, aby sa tým neohrozila udržateľnosť verejných financií v strednodobom horizonte. Keďže aktuálne prognózy naznačujú oživenie ekonomickej aktivity v priebehu roku 2021, RRZ víta zámer MF SR posúdiť prípadné ukončenie výnimočných okolností v čo najskoršom možnom čase po skončení roku 2020 (na prvom zasadnutí Výboru pre makroekonomické prognózy v roku 2021). Umožnilo by to rýchle spustenie korekčného mechanizmu s možnosťou prijať potrebné opatrenia už v priebehu roku 2021.
 ______________
 
1)      Korekčný mechanizmus v podobe limitu výdavkov na rok 2020 schválila vláda 15. januára 2020 v súvislosti s identifikovaným výrazným ochýlením od smerovania k strednodobému rozpočtovému cieľu v roku 2018.

2)      Podľa  § 30a ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa povinnosť uplatňovania korekčného mechanizmu sa nevzťahuje  na obdobie trvania výnimočných okolností. Začiatok a ukončenie trvania výnimočných okolností vyhlasuje vláda na návrh ministerstva financií; pred vyhlásením vlády návrh posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
 
Stiahnite si