Kariéra

Momentálne nehľadáme nových kolegov.

Ak by ste boli presvedčený o vzájomnom prínose v prípade práce pre nás, napíšte nám na sekretariat@rrz.sk a priložte Váš životopis.

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vykonáva všetky podporné činnosti pre fungovanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Kľúčovou úlohou je príprava odborných podkladov, tvorba metodológie a štúdií v makroekonomickej oblasti a oblasti verejných financií.

Ponúkame:

 • zaujímavú analytickú prácu pre mienkotvornú inštitúciu, ktorá je vysoko hodnotená na trhu práce,
 • vytvorenie priestoru pre ďalšie vzdelávanie, ktoré považujeme za nevyhnutný predpoklad zlepšovania výkonnosti našich zamestnancov,
 • prácu na spoločných projektoch so zahraničnými inštitúciami,
 • atraktívne mzdové ohodnotenie odrážajúce schopnosti zamestnanca.

Od kandidátov o prácu v našej spoločnosti požadujeme:
 • ekonomické vzdelanie, najmä v oblasti mikroekonómie a makroekonómie,
 • počítačové zručnosti: nutná znalosť MS Office na pokročilej úrovni, v závislosti od pozície znalosť aspoň jedného z programov: Matlab, Stata, Eviews,
 • aktívnu znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,
 • samostatnosť, zodpovednosť a precíznosť.
 Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

 • Požiadavky podľa zákona:
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie
 • nebol odsúdený za úmyselný trestný čin
 • nesmie byť členom politickej strany, poslancom NR SR a EP, členom vlády
 • nesmie podnikať, či byť predstaviteľom samosprávy, ani členom Bankovej rady NBS
 • Znalosti:
 • rozpočtového rámca na Slovensku, národných a európskych fiškálnych pravidiel
 • z oblasti makroekonomickej politiky
 • o konceptoch merania dlhodobej udržateľnosti verejných financií
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
 • schopnosť rozhodovať sa a konať samostatne a nezávisle
 • Súčasťou žiadosti je:
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • podpísané čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky na členstvo v RRZ podľa ústavného zákona
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list v slovenskom jazyku (max. 1 strana)
 • výpis z registra trestov nie starší než 1 mesiac
 • kópia dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (diplom)
 • Prihlášky s označením „VK - RRZ“ posielajte najneskôr do 26. mája 2020 na adresu:
 • Kancelária Ministra financií
 • Ministerstvo financií SR
 • Štefanovičova 5
 • P.O. BOX 82
 • 817 82 BRATISLAVA
mám záujem